اسباب بازی سگ کنترلی که قدرت بینایی دارد

بازی کردن با اسباب بازی سگ کنترلی به کودک این تجربه را می دهد، و مهارت ها و توانایی ها او را شکل می دهد، فعالیت های شناختی، خلاقانه و حرکتی را تحریک می کند و از رشد اجتماعی و عاطفی کودک حمایت می کند.

بازی نه تنها شکلی از گذراندن وقت کودک است، بلکه مرحله بسیار مهمی در رشد هر کودک نوپا است، مرحله ای که کودک نمی تواند بدون آن کار کند. بازی به کودک می آموزد که در دنیای بزرگسالان حرکت کند و این جهان را درک کند.

اسباب بازی

 این به او کمک می کند تا مهارت ها و توانایی های خود را توسعه دهد. انتظارات کودک در هر مرحله از رشد خود تغییر می کند، بنابراین هر بار به محرک های کافی و فرصت های متفاوت و جدید برای بازی نیاز دارد.

 یک اسباب بازی به درستی انتخاب شده به کودک اجازه می دهد تا این توانایی ها را توسعه دهد،
در مورد کوچکترین کودکان، یک اسباب بازی خوب باید از رشد حرکتی پشتیبانی کند، یعنی مهارت های حرکتی، دستکاری و تأثیر مثبت بر احساسات داشته باشد. 

باید قدردانی کرد آغوش. آنها به کودک می آموزند که احساسات و عواطف مثبت و منفی را بیان کند، کمک ارزشمندی در کشف جهان هستند، احساس امنیت می دهند.

نقش اسباب بازی ها در رشد کودک
– آنها فعالیت فکری و علاقه
را تحریک می کنند – رشد گفتار، مهارت های حرکتی، دستکاری را تحریک می کنند
– رشد عاطفی را شکل می دهند
– تخیل و حس زیبایی شناسی را توسعه می دهند –
استقلال و استقلال را توسعه می دهند. پشتکار در غلبه بر مشکلات،
– آنها هماهنگی چشم و دست را توسعه می دهند
– مهارت ها و توانایی ها را شکل می دهد، فعالیت های شناختی، خلاقانه و بدنی را تحریک می کند و از رشد اجتماعی و عاطفی کودک حمایت می کند.